Regulamin

REGULAMIN SERWISU
OPIEKAPRAWNA24H.PL

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis opiekaprawana24h.pl działający pod adresem https://opiekaprawna24h.pl/ prowadzony przez Artura Dejnowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokacka Artur Dejnowicz &Partners”, ul. Warszawska 6/213, 66 – 400 Gorzów Wlkp., Polska, NIP: 5992949424, adres e-mail: kontakt@opiekaprawna24h.pl, tel.: 609 553 447.
 2.  Klient jest obowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
 3. Rozpoczęcie korzystania ze Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Klienta.

§ 2. Definicje

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

Materiały bezpłatne – w szczególności wzory dokumentów prawnych oraz treści artykułów o tematyce prawnej udostępnione Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu.

Regulamin – niniejszy Regulamin;

Serwis WWW – serwis internetowy, dostępny pod adresem www.opiekaprawna24h.pl

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.);

Usługodawca – Opieka Prawna 24h (Kancelaria Adwokacka Artur Dejnowicz & Partners) ul. Warszawska 6/213, 66 – 400 Gorzów Wlkp, Polska, NIP: 5992949424, adres e-mail: kontakt@opiekaprawna24h.pl, tel.: 609 553 447

Zlecenie – udzielane przez Zleceniodawcę zlecenie dotyczące usług prawnych, realizowane przez Usługodawcę;
Zleceniodawca, Użytkownik, Zgłaszający – osoba fizyczna (konsument) oraz osoba fizyczna jako przedsiębiorca na prawach konsumenta, która zawiera z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej), korzystająca z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy wymagane jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów, dzięki czemu portal serwisu internetowego będzie wyglądał przejrzyście), a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 2. Problemy techniczne związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem Serwisu należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@opiekaprawna24h.pl.

§ 4. Usługi świadczone drogą elektroniczne

 1. Usługi oraz usługi prawne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu (dalej „Usługi”) obejmują świadczenie pomocy prawnej.
 2. Usługi przeznaczone są dla użytkowników sieci Internet, którzy ukończyli 18-ty rok życia.
 3. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym:
  1. informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Serwisu WWW,
  2. informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Usługodawcy lub osób trzecich,
  3. innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 4. Zakres i rodzaj Usług

 1. Serwis jest witryną internetową, która umożliwia zapoznanie się z Bezpłatnymi Materiałami informacyjnymi udostępnianymi za jej pośrednictwem, na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Za pośrednictwem Serwisu można umówić się na konsultację prawną, uzyskanie porady prawnej oraz zawrzeć umowę o świadczenie usług prawnych na zasadach określonych w §5.
 3. Usługodawca zastrzega, że wszelkie Materiały Bezpłatne oraz inne materiały umieszczone w Serwisie stanowią wyłączenie treści informacyjne. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji dotyczących kwestii omawianych w Serwisie powinny nawiązać kontakt z Usługodawca za pośrednictwem formularza kontaktowego, przy pomocy poczty elektronicznej lub za pośrednictwem kontaktu telefonicznego.

§ 5. Zasady udzielania usług

 1. W celu uzyskania jednej ze świadczonych usług, Użytkownik powinien wybrać jeden ze sposobów kontaktu z Serwisem:
  1. kontakt za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie;
  2. kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@opiekaprawna24h.pl;
  3. kontakt za pośrednictwem numeru telefonu: 609 553 447.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia Usługodawca dokonuje weryfikacji zgłoszenia oraz niezwłocznie kontaktuje się z Użytkownikiem.
 3. Usługodawca oferuje bezpłatną konsultację prawną polegającą na wstępnej identyfikacji zagadnienia prawnego i klasyfikacji problemu oraz rozmowie informacyjnej z Zgłaszającym.
 4. Usługodawca oferuje bezpłatną konsultację prawną dla osób, które łącznie spełniają kryterium ukończenia 65 roku życia najpóźniej w dniu udzielania konsultacji prawnej oraz są osobami których bezpośrednio dotyczy problem prawny podlegający konsultacji.
 5. W trakcie konsultacji prawnej Zamawiający decyduje o dalszym udzieleniu zlecenia Usługodawcy, wspólnie z Usługodawcą decyduje o zakresie świadczonej pomocy prawnej oraz Strony zawierają umowę o świadczenie usług. Dalsze warunki współpracy będą ustalane indywidualnie.
 6. Usługodawca zastrzega, że konsultacja nie jest równoważona z udzieleniem porady prawnej.

§ 6. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik nie może korzystać z Usług w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych przez innych Użytkowników.
 2. Niedozwolone jest dekompilowanie, deszyfrowanie, odtwarzanie lub dokonywanie prób rekonstrukcji bądź odkrycia kodu źródłowego, algorytmów, formatów plików bądź interfejsów programowania lub jakichkolwiek plików zawartych w oprogramowaniu Serwisu. Niedozwolone jest również obchodzenie lub wskazywanie sposobu obejścia zabezpieczeń technicznych.

§ 7. Ochrona danych osobowych

Szczegółowe informacje na temat danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 8. Prawa autorskie

 1. Treści zamieszczane na stronie Serwisu stanowią własność Serwisu lub osób trzecich od których Serwis otrzymał zgodę na korzystanie.
 2. Wszelkie treści umieszone na stronie Serwisu są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela nie mogą być używane lub zmieniane.
 3. Logo Serwisu jest prawnie chronione.
 4. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę praw autorskich, Serwis będzie dochodził roszczeń na drodze cywilnej lub/i karnej.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin stanowi nierozłączną część umowy, jego zaakceptowanie stanowi warunek korzystania z Serwisu.
 2. Strony obowiązuje prawo polskie.
 3. Wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się do Przedsiębiorcy Konsumenta zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać wszelkie spory w drodze polubownej. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze polubownej lub nieuzasadnionej zwłoki jednej ze stron w celu rozwiązania polubownego, strona może dochodzić roszczeń na drodze sądowej. W przypadku Konsumentów, Konsument może dochodzić swoich roszczeń przed rzecznikami konsumentów. Szczegółowe informacje znajdują się w siedzibach lub na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl
 5. Regulamin może ulec zmianie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie pierwszego kontaktu Zgłaszającego z Usługodawcą.
 6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego
 7. Użytkownik może kontaktować się ze Serwisem za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://www.opiekaprawna24h.pl/kontakt/ oraz za pośrednictwem adresu e – mail: kontakt@opiekaprawna24h.pl. Usługodawca udzieli odpowiedzi na kontakt niezwłocznie, w czasie nieprzekraczającym […] od momentu otrzymania wiadomości. Zapytania można również kierować na adres korespondencyjny.
 8. Klient może skontaktować się ze Serwisem za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu: 609 553 447, która funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach […] – […]
 9. Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji jego na stronie Serwisu.