Specjalizacje

Dziedziny prawa, w których się specjalizujemy:

Prawo cywilne – umowy, dobra osobiste, odszkodowania (z wypadków, umów), dochodzenie należności, ochrona własności, reklamacje, wady nabytych towarów lub usług, odszkodowania za opóźnione loty,

Prawo administracyjne – odwołania od decyzji organów administracyjnych, spółdzielni mieszkaniowych, reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych, ustalenia wysokości opłat adiacenckich i opłat za użytkowanie wieczyste, uzyskiwanie decyzji administracyjnych, sporządzanie pism administracyjnych

Prawo rodzinne – rozwody, alimenty, opieka nad dziećmi, opieka nad rodzicami, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa;

Prawo spadkowe – dziedziczenie, nabycie spadku, podział spadku, prawo do zachowku, wydziedziczenie, uznanie za niegodnego dziedziczenia, sporządzanie testamentów, unieważnianie testamentów;

Prawo medyczne – ochrona praw pacjenta, dochodzenie odszkodowań za błędy medyczne;

Prawo karne – wypadki drogowe, uszkodzenia ciała, uszczerbek na zdrowiu, kradzieże, zniesławienie, znieważenie, substancje niedozwolone, przemoc w rodzinie, bezprawne przejęcie i wykorzystywanie danych elektronicznych, bezprawne zbierani danych o życiu prywatnym, groźby, oszustwa, bójki, naruszenie nietykalności cielesnej, odbywanie kary w trybie dozoru elektronicznego, zatrzymania, wykonywanie kar, przerwy w wykonywaniu kary;

Prawo podatkowe – rozliczenie PIT, czynny żal, VAT, skarżenie decyzji podatkowych, podatek od czynności cywilnoprawnych;

Prawo ubezpieczeń społecznych – naliczanie i odprowadzanie składek, zasiłek chorobowy, emerytury, renty, orzekanie i odwoływanie się od orzeczeń o niepełnosprawności, zasiłki socjalne;

Prawo konsumenckie – reklamacje, reprezentowanie przed Rzecznikiem Praw Konsumentów, regulaminy, klauzule abuzywne, reprezentacja w sporach z biurami podróży, operatorami sieci komórkowych, sprzedawców samochodów, deweloperami, opiniowanie umów

Prawo nieruchomości – czynsz, eksmisja, umowy najmu, najem okazjonalny, najem instytucjonalny, prawo spółdzielcze;

Prawo gospodarcze – bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców, prowadzenie postępowań przed sądami rejestrowymi, doradztwo w zakresie form prowadzenia działalności gospodarczej włącznie z kwestiami podatkowymi, rejestrowanie oraz zakładanie spółek prawa handlowego, wsparcie w zakładaniu spółek prawa handlowego off-shore, przeprowadzanie zmian w strukturach właścicielskich, przygotowywanie dokumentów korporacyjnych, prowadzenie negocjacji, organizacja i prowadzenie zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, przygotowanie i negocjowanie umów, reorganizacja, przekształcanie, łączenie spółek, restrukturyzacja, upadłość i likwidacja podmiotów, występowanie w sprawach odpowiedzialności ciążącej na członkach zarządu, sukcesja przedsiębiorstw.

Prawo autorskie – ochrona praw autorskich, przenoszenie praw autorskich, dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich, licencje, zgoda na przetwarzanie wizerunku;

Prawo drogowe – wypadki drogowe, odszkodowania, odwoływanie od wykroczeń drogowych, transport,

Prawo egzekucyjne – dochodzenie wierzytelności, egzekucja, egzekucja z nieruchomości;

Prawo upadłościowe – upadłość konsumencka, upadłość przedsiębiorców;

Prawo pracy – odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadki w pracy i w drodze do pracy, odszkodowania w innych sporach z zakresu prawa pracy, nawiązywanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy, ustalenie stosunku pracy, wypadki podczas pracy, mobbing, projekty umów o pracę, kontraktów menadżerskich